Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. WSTEP

Polityka ochrony danych osobowych (dalej jako „Polityka”) została wydana na podstawie art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako „Rozporządzenie”).
Celem Polityki jest całościowe opisanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zastosowanych przez w sklepie autorskim sklep@mkubicz.eu Michała Kubicza (dalej: „Sklep Autorski”) oraz na autorskiej stronie internetowej Michała Kubicza www.mkubicz.eu (dalej: „Strona Autorska”), prowadzonych w ramach działalności gospodarczej pod firmą Michał Kubicz – Doradztwo z siedzibą w Warszawie, ul. Czardasza 22A lok 4 (dalej: „Autor”). Administratorem danych jest Autor.
Polityka ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Autora w ramach działalności polegającej na wydawaniu i sprzedaży książek.

2. CZYJE DANE OSOBOWE AUTOR PRZETWARZA?

Autor przetwarza dane osobowe wyłącznie:
• osób, które zarejestrowały swoje kontro w Sklepie Autorskim lub subskrybowały treści publikowane na Stronie Autorskiej,
• osób, które nabyły książki w Sklepie Autorskim,
• osób, z którymi autor współpracuje przy wydaniu, promocji lub sprzedaży książek (redaktorzy, graficy, korektorzy, łamacze tekstu, dziennikarze, blogerzy itd),
• osób, które kliknęły ikonę „LubięTo” lub „Obserwuję” lub podobne w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook lub Instagram,
• pracowników i współpracowników u partnerów handlowych Autora.

3. JAKIE DANE OSOBOWE AUTOR PRZETWARZA, W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Autor przetwarza wyłącznie następujące dane osobowe:
• w odniesieniu do osób, które zarejestrowały swoje konto w Sklepie Autorskim: [] – wyłącznie w celu umożliwienia osobie rejestrującej korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Autorskim. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
• w odniesieniu do osób, które subskrybowały treści publikowane na Stronie Autorskiej: adres e-mail, wyłącznie w celu przesyłania treści publikowanej na Stronie Autorskiej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby, która subskrybowała treść publikowaną na Stronie Autorskiej.
• w odniesieniu do osób, które nabyły książki w Sklepie Autorskim: dane potrzebne do wystawienia faktury/rachunku i zrealizowania zamówienia, takie jak – imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres dostawy, numer NIP, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot płatności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
• w odniesieniu do osób, z którymi autor współpracuje przy wydaniu, promocji lub sprzedaży książek: dane kontaktowe (imię, nazwisko, dane potrzebne do wystawienia faktury/rachunku, adres e-mail), wyłącznie w celach związanych ze współpracą przy wydaniu, promocji lub sprzedaży książek. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
• w odniesieniu do osób, które kliknęły ikonę „LubięTo” lub „Obserwuję” lub podobne w mediach społecznościowych : imię, nazwisko, nick, dane udostępniane w mediach społecznościowych zgodnie z indywidualnie ustawianymi preferencjami prywatności – wyłącznie w celu odpowiadania na komentarze oraz wysłania zaproszenia do polubienia lub obserwowania fanpage’u Autora w mediach społecznościowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest promocja własnej działalności lub książek.
• w odniesieniu do pracowników i współpracowników u partnerów handlowych Autora: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko – wyłącznie w celu związanym ze sprzedażą książek Autora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem jest zapewnienie komunikacji z osobą wskazaną jako osoba kontaktowa partnera handlowego Autora.
Ponadto, Autor przetwarza dane osobowe:
• w celach analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest: prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności osób, których dane Autor przetwarza, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Autora.
• ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest: ochrona praw administratora.
• w celu realizacji działań marketingowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes. Uzasadnionym interesem administratora jest: promocja własnej działalności lub książek.
Wszystkie dane osobowe wskazane wyżej pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, ewentualnie na skutek działań podejmowanych przez osoby, których dane dotyczą (np. w wyniku polubienia treści publikowanej przez Autora w mediach społecznościowych).
Wszystkie dane osobowe wskazane wyżej podawane są dobrowolnie, ale są niezbędne do wykonania umowy.

4. JAK DŁUGO AUTOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Autor przetwarza dane tak długo, jak długo istnieje jednocześnie podstawa prawna i cel dla ich przetwarzania.
Autor przetwarza dane przez czas realizacji umowy, a po tym okresie przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym – w celu ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dochodzenia roszczeń, przy czym nie dłużej niż przez okres 4 lat od dnia realizacji umowy.
W przypadku przetwarzania danych w związku z uzasadnionym interesem administratora, dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
W przypadku przetwarzania danych w celu subskrypcji treści na Stronie Autorskiej, dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

5. KTO ZARZĄDZA PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH BEZPIECZEŃSTWEM?

Za przetwarzanie danych osobowych i ochronę danych odpowiada wyłącznie Autor.
Autor wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Każda osoba, która w Sklepie Autorskim wykonuje jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, posiada odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, podpisała oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia oraz została odpowiednio przeszkolona z zakresu ochrony danych osobowych. Upoważnienia do przetwarzania danych nadaje Autor.
Autor nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. W JAKI SPOSÓB AUTOR REALIZUJEOBOWIĄZKI INFORMACYJNE?

Każda osoba, której dane Autor przetwarza, ma prawo zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia do:
 dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii,
 żądania sprostowania danych osobowych,
 do usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach),
 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowo w zakresie, w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody każdej osobie przysługuje prawo do:
 wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Każda z zainteresowanych osób może skontaktować się z Autorem kierując swoje zapytanie/prośbę na adres e-mail: mkubicz@onet.eu lub sklep@mkubicz.eu. Jeżeli Autor nie będzie w stanie ustalić treści zapytania/prośby bądź zidentyfikować osoby składającej zapytanie/prośbę, zwróci się o dodatkowe informacje. Autor odpowie na każdy e-mail niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania zapytania/prośby. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Autor poinformuje zainteresowaną osobę o przyczynach takiego przedłużenia.

7. CZY AUTOR PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE POZA OBSZAR EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Co do zasady Autor nie przekazuje żadnych danych osobowych podmiotom znajdującym się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątkiem jest korzystanie przez Autora z dostawców usług informatycznych/portali społecznościowych mających siedzibę poza EOG. W Sklepie pojawiają się linki do innych stron internetowych tj. Facebook, Instagram. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Strony te posiadają własne polityki prywatności i regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

8. CZY AUTOR UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?

Autor może przekazać dane osoby, której dane przetwarza następującym odbiorcom: firmom kurierskim, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych.
W przypadku wyboru przez osobę, która nabyła książki formy płatności za książki – systemu elektronicznej płatności, dane osobowe Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisanej do rejestru przedsiębiorcaów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Zasady i warunki możliwości dokonywania zapłaty za zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24 dostępny jest pod następującym adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

Autor może także przekazać dane osoby, której dane dotyczą organom administracji publicznej lub sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych np. organom ścigania.

9. KIEDY POLITYKA WCHODZI W ŻYCIE?

Polityka wchodzi w życie w dniu 15 marca 2021 roku.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl