Regulamin sklepu

REGULAMIN

 1. Definicje
 2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Kodeks cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1740.).
 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Książka – książka oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym, której dotyczy sprzedaż na podstawie Zamówienia. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie mowa o Książkach w liczbie mnogiej, należy przez to rozumieć także książkę w liczbie pojedynczej.
 6. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 poz. 344.).
 7. Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165, 18.6.2013, p. 1–12).
 8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.mkubicz.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i kupić Książki.
 9. Sprzedawca - Michał Kubicz – Doradztwo (02-169 Warszawa, ul. Czardasza 22A lok 4, NIP1230357120, REGON 015896105).
 10. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Książki zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego.
 11. Ustawa o Inspekcji Handlowej – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706).
 12. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823).
 13. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Książek, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Książek.

 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać, korzystając z adresu e-mail: sklep@mkubicz.eu
 3. Zakres działalności Sprzedawcy w Sklepie Internetowym obejmuje wyłącznie sprzedaż Książek autorstwa Michała Kubicza.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Wszystkie Książki oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Warunki techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer (od wersji 9.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest także aktywne konto e-mail.

 

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie Książek wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości ich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie poprzez Sklep Internetowy, poprzez kliknięcie ikony koszyka umieszczonej przy danej Książce. Po włożeniu wszystkich Książek do koszyka należy wybrać ikonę "Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wykonanie tej czynności rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty za zamówione Książki.
 3. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, podając dane kontaktowe, w tym dokładny adres, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail.

 

Realizacja Zamówienia 

 1. Poprawnie złożone Zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone wiadomością e-mail na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Jeżeli opisana wyżej procedura finalizowania Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Jeżeli zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę nie jest możliwe, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

Sposoby i terminy płatności

 1. Dokonując zakupu Książki, Klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Płatności za zamówione Książki można dokonać kartą kredytową, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym, poprzez systemy PayU i Przelewy24.
 3. Zamówienie będzie realizowane po dokonaniu wpłaty. W razie braku wpłaty w terminie 14 dni, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Czas realizacji zamówienia, sposoby i terminy dostawy

 1. Okres realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od w przypadku Książek posiadanych przez Sprzedawcę na stanie magazynowym, o czym informuje pole „dostępność”. Jeśli w polu „dostępność” wskazane jest „Brak”, oznacza to, że w danej chwili nie jest możliwe złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży danej Książki.
 2. Do terminu realizacji Zamówienia należy doliczyć termin dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Książek:
 • InPost
 • Poczta Polska
 1. Koszty dostawy Książek ponosi Klient.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Książek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Książek lub odebrania ich przez wskazaną przez konsumenta osobę trzecią. W przypadku dostarczania Książek osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej dostarczonej przesyłki z Książkami.
 2. Do zachowania terminu oznaczonego w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest zgodny z ustawowym wzorem formularza, o którym jest mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania Książek z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Książki Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Książek (w tym koszty dostawy).

 

Procedura reklamacyjna

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedana Książka ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w kodeksie cywilnym.
 2. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza czy opakowanie zawierające zamówione Książki nie zostało uszkodzone. Jeśli Klient zauważy uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzenia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. 
 3. Po odebraniu prawidłowo zapakowanej przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
 4. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail sklep@mkubicz.eu
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 6. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, Klient może zostać wezwany przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy.
 7. W przypadku zaginięcia przesyłki z winy osób trzecich, Sprzedawca zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
 • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 1. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 2. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. 

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumenckich, a także pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR znajdującej się pod następującym adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnione zostały Klientom w na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie wpływającym na realizację postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów sprzedaży Książek przed zmianą Regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1       podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl